Convocatòria octubre 2020

A Vic, el dia 25 de setembre del 2020.

Benvolgut soci:

El Consell d’Administració de la companyia «MACMOBLES Central de Compres i Serveis, S.L.» us convoca a la Junta General Ordinària que se celebrarà el dia 19 d’octubre del 2020 a les 9 hores en el domicili social d’aquesta companyia, situat a Vic, carrer Molí d’en Saborit, número 2, sota el següent Ordre del Dia:

  • a) Ratificar l’examen i, en el seu cas, aprovació dels comptes anuals, proposta d’aplicació del resultat i aprovació de la gestió social corresponents a l’exercici 2019.
  • b) Nomenament del Sr. Sergi Chacón Molist com a nou membre del Consell d’Administració.
  • b) Facultar per elevar a públic.

Per aplicació de l’art. 272 de la llei de societats de capital, podeu obtenir de la societat de forma immediata i gratuïta els documents que han de ser sotmesos a aprovació en la dita junta. Així mateix per aplicació de l’art. 196.1 de la mateixa llei, podeu sol·licitar per escrit els informes o aclariments que considereu necessaris en relació als assumptes compresos en l’ordre del dia.

Tal i com estableixen els articles 179 i 183 de la Llei de Societats de Capital, tots els socis tenen dret a assistir a la Junta. Tanmateix, atès la situació d’excepcionalitat creada per la Covid-19, i fixant com a prioritat màxima la protecció de la salut de les persones, la Societat considera necessari traslladar i recordar als senyors Socis que la millor forma de garantir l’exercir ple dels seus drets de forma segura en la pròxima Junta General és mitjançant la delegació i l’emissió del vot a distància (de forma telemàtica), és a dir, evitar en la mesura del possible l’assistència física al lloc de celebració de la Junta General de Socis. Totes aquestes mesures són compatibles amb el compliment de les obligacions societàries i garanteixen plenament els drets polítics dels Socis. Es recorda que, a la pàgina web corporativa figuren tots els mitjans i canals a través dels quals els Socis podran connectar-se i fer el correcte seguiment de la celebració de la Junta de Socis.

Atentament,

Roberto Luque Pérez

President del Consell d’Administració

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

¿Quieres que te llamemos?