VOLS QUE ET TRUQUEM?
JUNTA GENERAL ORDINÀRIA

JUNTA GENERAL ORDINÀRIA

A Vic, el dia 1 de juny del 2018 

Benvolgut soci: 

El Consell d'Administració de la companyia "MACMOBLES Central de Compres i Serveis, S.L." us convoca a la Junta General Ordinària que se celebrarà el dia 18 de juny del 2018 a les 10 hores a l’Hotel Up Rooms Vic, situat a Vic, Passatge Mastrot s/n, sota el següent Ordre del Dia: 

a)  Ratificar l’examen i, en el seu cas, aprovació dels comptes anuals, proposta d’aplicació del resultat i aprovació de la gestió social corresponents a l’exercici 2017.

b)  Facultar per elevar a públic. 

Per aplicació de l’art. 272 de la llei de societats de capital, podeu obtenir de la societat de forma immediata i gratuïta els documents que han de ser sotmesos a aprovació en la dita junta. Així mateix per aplicació de l’art. 196.1 de la mateixa llei, podeu sol·licitar per escrit els informes o aclariments que considereu necessaris en relació als assumptes compresos en l’ordre del dia.

Atentament,

 Josep Arenas Serra

President del Consell d’Administració.

2018-06-06 Home 0 57

Blog categories

Latest Comments

No comments
Continua comprant Comparar

s'ha afegit al pressupost

Continua comprant Pressupost