VOLS QUE ET TRUQUEM?
JUNTA GENERAL ORDINÀRIA

JUNTA GENERAL ORDINÀRIA

A Vic, el dia 30 de maig del 2019.

 

Benvolgut soci: 

El Consell d'Administració de la companyia "MACMOBLES Central de Compres i Serveis, S.L." us convoca a la Junta General Ordinària i Extraordinària que se celebrarà el dia 17 de juny del 2019 a les 10 hores en el domicili social d’aquesta companyia, situat a Vic, carrer Molí d’en Saborit, número 2, sota el següent Ordre del Dia:

 

a) Ratificar l’examen i, en el seu cas, aprovació dels comptes anuals, proposta d’aplicació del resultat i aprovació de la gestió social corresponents a l’exercici 2018.

b) Cessament i nomenament dels membres del Consell d’Administració.

c) Autoritzar la venda de la participació número 26, propietat dels Srs. Josep Arenas Serra i Albert Casassas Pons, per meitats indivises, a favor del Sr. Ramon Cañellas Graupera.

d) Facultar per elevar a públic.  

Per aplicació de l’art. 272 de la llei de societats de capital, podeu obtenir de la societat de forma immediata i gratuïta els documents que han de ser sotmesos a aprovació en la dita junta. Així mateix per aplicació de l’art. 196.1 de la mateixa llei, podeu sol·licitar per escrit els informes o aclariments que considereu necessaris en relació als assumptes compresos en l’ordre del dia. 

Atentament, 

Josep Arenas Serra

President del Consell d’Administració.

2018-06-06 Home 0 155

Blog categories

Latest Comments

No comments
Continua comprant Comparar

s'ha afegit al pressupost

Continua comprant Pressupost