MACMOBLES CONVOCATÒRIA DE JUNTA GENERAL ORDINÀRIA 2022

El pròxim 27 de juny se celebra la convocatòria anual de la junta general ordinària de Macmobles

A Vic, el dia 2 de juny del 2022.

Benvolgut soci:

El President del Consell d’Administració de la companyia “MACMOBLES Central de Compres i Serveis, S.L.” us convoca a la Junta General Ordinària de socis que se celebrarà el dia 27 de juny del 2022 a les 10 hores per videoconferència, sota el següent Ordre del Dia:

  1. Ratificar l’examen i, en el seu cas, aprovació dels comptes anuals, proposta d’aplicació del resultat i aprovació de la gestió social corresponents a l’exercici 2021.
  2. Facultar per elevar a públic.

Per aplicació de l’art. 272 de la llei de societats de capital, podeu obtenir de la societat de forma immediata i gratuïta els documents que han de ser sotmesos a aprovació en la dita junta. Així mateix per aplicació de l’art. 196.1 de la mateixa llei, podeu sol·licitar per escrit els informes o aclariments que considereu necessaris en relació als assumptes compresos en l’ordre del dia.

L’assistència dels socis serà mitjançant videoconferència que permetrà la interconnexió multidireccional entre els assistents, amb so i imatge en temps real, amb identificació dels assistents i la permanent comunicació entre ells, independentment del lloc on sigui, així com la intervenció, l’emissió del vot i transmetre o visionar informació i documents en temps real. L’aplicació que s’utilitzarà serà Zoom Video Communications, Inc. que permet realitzar vídeo i audio de conferències per empreses amb missatgeria en temps real i intercanvi de contingut. L’enllaç per connectar-vos a la reunió és el següent: https://zoom.us/j/96626790589?pwd=L281bGV3d3RyUHllZXJLRkVuUlBvUT09

En cap cas, els socis s’hauran de registrar amb una antelació superior a una hora abans del començament previst de la reunió.

Atentament,

Roberto Luque Pérez

President del Consell d’Administració.

¿Quieres que te llamemos?