MACMOBLES C.C.S., SL Convocatòria de junta general ordinària extraordinària

A Vic, el dia 11 de juny del 2021.

Benvolgut soci:

El Consell d’Administració de la companyia “MACMOBLES Central de Compres i Serveis, S.L.” us convoca a la Junta General Ordinària i Extraordinària que se celebrarà el dia 28 de juny del 2021 a les 10 hores en el domicili social d’aquesta companyia, situat a Vic, carrer Molí d’en Saborit, número 2, sota el següent Ordre del Dia:

  1. a) Ratificar l’examen i, en el seu cas, aprovació dels comptes anuals, proposta d’aplicació del resultat i aprovació de la gestió social corresponents a l’exercici 2020.
  2. b) Cessament i nomenament de membres del Consell d’Administració.
  3. c) Modificar i, si procedeix, donar nova redacció als articles 20 i 22 dels Estatuts Socials per adaptar-los a la nova regulació.
  4. d) Facultar per elevar a públic.

Per aplicació de l’art. 272 de la llei de societats de capital, podeu obtenir de la societat de forma immediata i gratuïta els documents que han de ser sotmesos a aprovació en la dita junta. Així mateix per aplicació de l’art. 196.1 de la mateixa llei, podeu sol·licitar per escrit els informes o aclariments que considereu necessaris en relació als assumptes compresos en l’ordre del dia.

Tal i com estableixen els articles 179 i 183 de la Llei de Societats de Capital, tots els socis tenen dret a assistir a la Junta. Tanmateix, atès la situació d’excepcionalitat creada per la Covid-19, i fixant com a prioritat màxima la protecció de la salut de les persones, la Societat considera necessari traslladar i recordar als senyors Socis que la millor forma de garantir l’exercir ple dels seus drets de forma segura en la pròxima Junta General és mitjançant la delegació i l’emissió del vot a distància (de forma telemàtica), és a dir, evitar en la mesura del possible l’assistència física al lloc de celebració de la Junta General de Socis. Totes aquestes mesures són compatibles amb el compliment de les obligacions societàries i garanteixen plenament els drets polítics dels Socis. Es recorda que, a la pàgina web corporativa figuren tots els mitjans i canals a través dels quals els Socis podran connectar-se i fer el correcte seguiment de la celebració de la Junta de Socis.

Atentament,

Roberto Luque Pérez

President del Consell d’Administració.

¿Quieres que te llamemos?

Vols que et truquem?