Convocatòria octubre 2020

Imatge convocatòria octubre 2020

A Vic, el dia 25 de setembre del 2020.

Benvolgut soci:

El Consell d’Administració de la companyia «MACMOBLES Central de Compres i Serveis, S.L.» us convoca a la Junta General Ordinària que se celebrarà el dia 19 d’octubre del 2020 a les 10 hores en el domicili social d’aquesta companyia, situat a Vic, carrer Molí d’en Saborit, número 2, sota el següent Ordre del Dia:

  • a) Ratificar l’examen i, en el seu cas, aprovació dels comptes anuals, proposta d’aplicació del resultat i aprovació de la gestió social corresponents a l’exercici 2019.
  • b) Nomenament del Sr. Sergi Chacón Molist com a nou membre del Consell d’Administració.
  • b) Facultar per elevar a públic.

Per aplicació de l’art. 272 de la llei de societats de capital, podeu obtenir de la societat de forma immediata i gratuïta els documents que han de ser sotmesos a aprovació en la dita junta. Així mateix per aplicació de l’art. 196.1 de la mateixa llei, podeu sol·licitar per escrit els informes o aclariments que considereu necessaris en relació als assumptes compresos en l’ordre del dia.

Tal i com estableixen els articles 179 i 183 de la Llei de Societats de Capital, tots els socis tenen dret a assistir a la Junta. Tanmateix, atès la situació d’excepcionalitat creada per la Covid-19, i fixant com a prioritat màxima la protecció de la salut de les persones, la Societat considera necessari traslladar i recordar als senyors Socis que la millor forma de garantir l’exercir ple dels seus drets de forma segura en la pròxima Junta General és mitjançant la delegació i l’emissió del vot a distància (de forma telemàtica), és a dir, evitar en la mesura del possible l’assistència física al lloc de celebració de la Junta General de Socis. Totes aquestes mesures són compatibles amb el compliment de les obligacions societàries i garanteixen plenament els drets polítics dels Socis. Es recorda que, a la pàgina web corporativa figuren tots els mitjans i canals a través dels quals els Socis podran connectar-se i fer el correcte seguiment de la celebració de la Junta de Socis.

Atentament,

Roberto Luque Pérez

President del Consell d’Administració

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Dejar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *